Gå til innhold

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger stiller krav om at nettsider fra og med 1. juli 2014 må oppfylle 35 av suksesskriteriene i standarden WCAG 2.0 

Velg et emne for å begrense utlistingen:

Krav

1.1.1 Ikke-tekstlig innhold

 Alt ikke-tekstlig innhold som presenteres for brukeren, har et tekstalternativ som har samme formål, med unntak av situasjonene som er beskrevet nedenfor.

 • Kontrollelementer, inndata: Hvis det ikke-tekstlige innholdet er et kontrollelement eller hvis det godtar inndata fra brukere, har det et navn som beskriver formålet. (Under retningslinje 4.1 finnes informasjon om ytterligere krav til kontrollelementer samt innhold som godtar inndata fra brukere.)
 • Tidsbaserte medier: Hvis det ikke-tekstlige innholdet er tidsbaserte medier, må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet. (Under retningslinje 1.2 er det informasjon om ytterligere krav til medier.)
 • Test: Hvis det ikke-tekstlige innholdet er en test eller øvelse som ikke ville gitt mening hvis den ble presentert med tekst, må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet.
 • Sanseopplevelse: Hvis formålet med det ikke-tekstlige innholdet først og fremst er å skape en spesifikk sanseopplevelse, må tekstalternativene som et minimum gi en beskrivende identifikasjon av det ikke-tekstlige innholdet.
 • CAPTCHA: Hvis formålet med det ikke-tekstlige innholdet er å bekrefte at innholdet brukes av en person, og ikke av en datamaskin, skal det gis tekstalternativer som identifiserer og beskriver hensikten med det ikke-tekstlige innholdet. Det skal dessuten legges til rette for ulike typer funksjonsnedsettelser ved at det finnes alternative former for CAPTCHA som bruker utdataformater beregnet på ulike typer sensorisk persepsjon.
 • Dekorasjon, formatering, usynlig: Hvis det ikke-tekstlige innholdet er rendekorasjon, hvis det utelukkende brukes til visuell formatering, eller hvis det ikke presenteres for brukerne, skal det implementeres på en slik måte at det kan ignoreres av kompenserende teknologi.
Krav

1.2.1 Bare lyd og bare video (forhåndsinnspilt)

For forhåndsinnspilt innhold som bare er lyd eller video gjelder følgende, bortsett fra når lyden eller videoen utgjør et mediealternativ til tekst og er tydelig merket som det:

 • Forhåndsinnspilt lyd (bare lyd): Det gis tilgang til et alternativ til tidsbaserte medier som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte lydinnholdet.
 • Forhåndsinnspilt video (bare video): Det gis tilgang til enten et alternativ til tidsbaserte medier eller et lydspor som presenterer informasjon som tilsvarer det forhåndsinnspilte videoinnholdet.
Krav

1.2.2 Teksting (forhåndsinnspilt)

Det gis tilgang til teksting for alt forhåndsinnspilt lydinnhold i synkroniserte medier, bortsett fra når mediene fungerer som mediealternativer til tekst og er tydelig merket som det.

Krav

1.3.1 Informasjon og relasjoner

Informasjon, struktur og relasjoner som formidles via presentasjonen, kan bestemmes programmeringsmessig eller gjøres tilgjengelig(e) som tekst.

Krav

1.3.2 Meningsfylt rekkefølge

Når rekkefølgen som innholdet presenteres i, påvirker meningsinnholdet, kan en korrekt leserekkefølge bestemmes programmeringsmessig.

Krav

1.3.3 Sensoriske egenskaper

Instruksjoner som gjelder for forståelse og betjening av innhold, er ikke utelukkende avhengige av komponentenes sensoriske egenskaper, for eksempel form, størrelse, visuell plassering, orientering eller lyd.

Krav

1.4.1 Bruk av farger

Farge blir ikke benyttet som det eneste visuelle virkemiddelet for å formidle informasjon, angi en handling, be om respons eller skille ut et visuelt element.

Krav

1.4.2 Styring av lyd

Hvis lyd på en webside spilles av automatisk i mer enn 3 sekunder, finnes det enten en mekanisme for å stoppe lyden helt eller midlertidig, eller en mekanisme som kan regulere lydstyrken uavhengig av det generelle systemvolumet.

Krav

1.4.3 Kontrast (minimum)

Den visuelle presentasjonen av tekst og bilder av tekst har et kontrastforhold på minst 4.5:1, unntatt i følgende tilfeller:

 • Stor tekst: Stor skriftstørrelse og bilder av stor skriftstørrelse har et kontrastforhold på minst 3:1.
 • Uvesentlig: Tekst eller bilder av tekst som utgjør en del av en inaktiv brukergrensesnittkomponent, som er ren dekorasjon, som ikke er synlig(e) for noen, eller som utgjør en del av et bilde som inneholder annet vesentlig visuelt innhold, er ikke underlagt kontrastkrav.
 • Logoer: Tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn, er ikke underlagt kontrastkrav.
Krav

1.4.4 Endring av tekststørrelse

Med unntak av teksting og bilder av tekst kan tekst forstørres opp til 200 % uten bruk av kompenserende teknologi og uten at innhold eller funksjonalitet går tapt.

Krav

1.4.5 Bilder av tekst

Hvis teknologien som brukes kan håndtere den visuelle presentasjonen, brukes det tekst i stedet for bilder av tekst til å formidle informasjon, unntatt i følgende tilfeller:

 • Kan tilpasses: Bildet av tekst kan visuelt tilpasses til brukerens krav.
 • Nødvendig: En bestemt presentasjon av tekst er nødvendig for informasjonen som formidles.

Merknad: Logoer (tekst som utgjør en del av en logo eller et varemerkenavn) anses som nødvendige.

Krav

2.1.1 Tastatur

All funksjonalitet i innholdet kan betjenes via et tastaturgrensesnitt uten at det er behov for tidsberegning av de enkelte tastetrykkene, unntatt hvis den underliggende funksjonen krever inndata som er avhengige av rekkefølgen på brukerens bevegelser, og ikke bare av sluttpunktene.

Merknad 1: Dette unntaket gjelder den underliggende funksjonen, ikke inndatateknikken. Hvis teksten for eksempel skrives inn med håndskrift, krever inndatateknikken (håndskrift) inndata i en bestemt rekkefølge, men den underliggende funksjonen (tekstlige inndata) gjør det ikke.

Merknad 2: Dette er ikke et forbud mot og bør ikke hindre bruk av mus eller andre inndatametoder i tillegg til tastatur.

Krav

2.1.2 Ingen tastaturfelle

Hvis tastaturfokus kan flyttes til en av komponentene på siden ved hjelp av et tastaturgrensesnitt, kan fokus flyttes fra den aktuelle komponenten bare ved hjelp av tastaturgrensesnittet. Hvis det er behov for noe annet enn standard pil- eller tabulatortaster eller andre standardmetoder for navigering, får brukeren informasjon om hvilken metode som må benyttes for å flytte fokus.

Krav

2.2.1 Justerbar hastighet

For hver tidsbegrensning som er angitt av innholdet, gjelder minst ett av følgende punkter:

 • Slå av: Brukeren kan slå av tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, eller
 • Justere: Brukeren kan justere tidsbegrensningen før den gjør seg gjeldende, ved hjelp av en skala som er minst ti ganger varigheten av standardinnstillingen, eller
 • Forlenge: Brukeren varsles før tiden utløper, og får minst 20 sekunder til å forlenge tidsbegrensningen ved hjelp av en enkel handling (for eksempel "trykk på mellomromstasten"), og brukeren kan forlenge tidsbegrensningen minst ti ganger, eller
 • Unntak i sanntid: Tidsbegrensningen er en nødvendig del av en hendelse i sanntid (for eksempel en auksjon), og det finnes ikke noe alternativ til tidsbegrensningen, eller
 • Nødvendig unntak: Tidsbegrensningen er nødvendig, og en forlengelse vil gjøre handlingen ugyldig, eller
 • 20-timers unntak: Tidsbegrensningen varer lenger enn 20 timer.
Krav

2.2.2 Pause, stopp, skjul

For bevegelse, rulling eller automatisk oppdatering av informasjon gjelder begge de følgende punkter:

 • Bevegelse, blinking, rulling: Ved enhver form for bevegelse, blinking eller rulling av informasjon som (1) starter automatisk, (2) varer i mer enn 5 sekunder og (3) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, med mindre bevegelsen, blinkingen eller rullingen er del av en handling der den er nødvendig.
 • Automatisk oppdatering: Ved enhver form for automatisk oppdatering av informasjon som (1) starter automatisk og (2) presenteres samtidig med annet innhold, finnes det en mekanisme som brukeren kan benytte til å sette den på pause, stoppe eller skjule den, eller til å styre oppdateringsfrekvensen, med mindre den automatiske oppdateringen er del av en handling der den er nødvendig.
Krav

2.3.1 Terskelverdi på maksimalt tre glimt

Websider har ikke innhold som glimter mer enn tre ganger i løpet av ett sekund, eller glimt er innenfor terskelverdiene for generelle glimt og røde glimt.

Krav

2.4.1 Hopp over blokker

Det finnes en mekanisme for å omgå blokker med innhold som gjentas på flere websider.

Krav

2.4.2 Sidetitler

Websider har titler som beskriver den aktuelle sidens emne eller formål.

Krav

2.4.3 Fokusrekkefølge

Hvis en webside kan navigeres sekvensielt og navigeringssekvensen påvirker betydning eller betjening, får fokuserbare komponenter fokus i en rekkefølge som ivaretar betydningen og betjeningen.

Krav

2.4.4 Formål med lenke (i kontekst)

Formålet med hver lenke kan fastslås ut fra bare selve lenken eller ut fra lenketeksten kombinert med programmeringsmessig bestemt lenkekontekst. Unntaket er hvis formålet med lenken ville vært flertydig for alle brukere.

Krav

2.4.5 Flere måter

Det finnes mer enn én måte å finne frem til en webside på innenfor et sett av websider. Unntaket er hvis websiden utgjør resultatet av, eller et trinn i, en prosess.

Krav

2.4.6 Overskrifter og ledetekster

Overskrifter og ledetekster beskriver emne eller formål.

Krav

2.4.7 Synlig fokus

Tastaturbetjente brukergrensesnitt har en betjeningsmodus der fokusindikatoren for tastaturet er synlig.

Krav

3.1.1 Språk på siden

Standard naturlig språk på hver webside kan bestemmes programmeringsmessig.

Krav

3.1.2 Språk på deler av innholdet

Naturlig språk i de enkelte avsnittene eller setningene som innholdet består av, kan bestemmes programmeringsmessig. Unntaket er egennavn, tekniske termer, ord av ubestemmelig språklig opphav samt ord eller uttrykk som har blitt en del av språket i den omkringliggende teksten.

Krav

3.2.1 Fokus

Når en komponent kommer i fokus, medfører det ikke kontekstendring.

Krav

3.2.2 Inndata

Endring av innstillingene til en brukergrensesnittkomponent medfører ikke automatisk kontekstendring med mindre brukeren er blitt varslet om det før bruk av komponenten.

Krav

3.2.3 Konsekvent navigering

Navigeringsmekanismer som gjentas på flere websider innenfor et sett av websider, opptrer i samme relative rekkefølge hver gang de gjentas, med mindre brukeren selv foretar en endring.

Krav

3.2.4 Konsekvent identifikasjon

Komponenter som har samme funksjonalitet innenfor en samling av websider, identifiseres på en konsekvent måte.

Krav

3.3.1 Identifikasjon ved feil

Hvis en inndatafeil oppdages automatisk, identifiseres elementet som feilen berører, og brukeren får en tekstbeskrivelse av feilen.

Krav

3.3.2 Ledetekster eller instruksjoner

Det vises ledetekster eller instruksjoner når innholdet krever inndata fra brukeren.

Krav

3.3.3 Forslag ved feil

Hvis en inndatafeil oppdages automatisk og det finnes forslag til hvordan den kan rettes, presenteres forslagene for brukeren, med mindre dette innebærer risiko for sikkerheten eller formålet med innholdet.

Krav

3.3.4 Forhindring av feil (juridiske feil, økonomiske feil, datafeil)

For websider som medfører juridiske forpliktelser eller krever økonomiske transaksjoner fra brukeren, som endrer eller sletter brukerstyrte data i datalagringssystemer, eller som sender svar på tester utført av brukeren, gjelder minst ett av følgende punkter:

 • Reverserbarhet: Sendeprosesser kan reverseres.
 • Kontroll: Det kontrolleres om data som angis av brukeren, inneholder inndatafeil, og brukeren gis mulighet til å rette opp eventuelle feil.
 • Bekreftelse: Det finnes en mekanisme for gjennomgang, bekreftelse og oppretting av informasjon før den sendes.
Krav

4.1.1 Parsing (oppdeling)

I innhold som implementeres ved hjelp av oppmerkingsspråk, har elementene fullstendige start- og sluttkoder, elementene er nøstet i henhold til spesifikasjonene, elementene inneholder ikke dupliserte attributter, og eventuelle ID-er er unike. Unntaket er hvis spesifikasjonene tillater disse funksjonene.

Merknad: Start- og sluttmarkører som mangler et nødvendig tegn, for eksempel avsluttende hakeparentes, eller som har feil angivelse av anførselstegn for attributtverdier, er ikke fullstendige.

Krav

4.1.2 Navn, rolle, verdi

For alle brukergrensesnittkomponenter (blant annet skjemaelementer, lenker og komponenter som genereres ved hjelp av skript), kan navn og rolle bestemmes programmeringsmessig. Tilstander, egenskaper og verdier som kan angis av brukeren, kan angis programmeringsmessig, og informasjon om endringer i disse elementene er tilgjengelig for brukeragenter, inkludert kompenserende teknologi.

Merknad: Dette suksesskriteriet er primært beregnet på produsenter av webinnhold som utvikler eller lager skript til egne brukergrensesnittkomponenter. Standard HTML-kontrollelementer oppfyller for eksempel allerede dette suksesskriteriet når de brukes i henhold til spesifikasjonen.

Ingen treff.
Gå til toppen av siden